Често Поставувани Прашања

Да, Ние гарантитираме за дадените содржини дека е и предоволен.
Пример за Бронзениот пакет со 500 МБ:
1 фотографија се оптимизира (тоа го правиме Ние) на максимум 250 килобајти, што значи во 1 мегабајт може да се сместат отприлика 5 слики помножено со 500 МБ тоа се 2500 слики.
Во истиот се дозволени 20 содржини од по 20 фотографии во 1 галерија што значи дека ќе може да се внесат 125 галерии (содржини) што е доволно за следните 5 години.
Видеата за да не заземаат простор ние ги прикачуваме на Youtube, истите ги оптимизираме за преглед на сите мобилни уреди така да истите заземаат минимален простор.
Пример за видеео погледнете на следниот линк: Видео
Секако 1 видео = 1 содржина.
ПДФ формат од 20 МБ оптимизиран што претставува 1 содржина, може да содржи од 20-200 страни зависно од квалитетот и содржината во истиот.
Пример во следниот ПДФ формат со големина од 20.1 МБ се сместени 164 страници, погледни ПДФ пример тука
Текстовите заземаат намалку простор А4 страна подразбира ±1.800 карактери.
 

Право на регистрација на .mk домен имаат сите домашни и странски, физички и правни лица.

Право да регистрираат org.mk имаат непрофитни организации, здруженија на граѓани и фондации, политички партии, синдикати, јавни здравствени установи, фондови и друго, странски амбасади, непрофитни странски организаци на кои со меѓународен договор или согласно со закон им е допуштено да вршат непрофитна дејност.

Право да регистрираат edu.mk домен имаат образовни и научноистражувачки установи, странски образовни организаци кои имаат дозвола за вршење образовна и научноистражувачка дејност и сл.

Право да регистрираат gov.mk домен имаат органите на државната управа на Република Македонија, установи и други организаци утврдени со Уставот на Република Македонија и закон, како и јавни претпријатија и единици на локалната самоуправа и градот Скопје. Регистрацијата на .gov.mk се врши во МАРнет.

Право да регистрираат таков домен имаат трговски друштва, физички лица регистрирани за самостојно вршење дејност, лица со јавни овластувања, комори, задруги, финансиски организации, правни лица и физички лица регистрирани за вршење на стопанска дејност.

Право на регистрација на гореспоненатите домени имаат сите домашни и странски, физички и правни лица. Нов домен се регистрира со посредство на Макдомен.

Што е Mobile Friendly Theme?
Mobile Friendly Theme е тема (Website Templates) која работи на сите оперативни системи наменети за уреди како што се: персонални компјутери, мобилни уреди и таблети.
Сите наши веб-страни се со теми кои се прилагодени и оптимизирани за преглед, како на персонални компјутери така и на сите мобилни и таблети.
Доколку страната не е оптимизирана, односно не е мобилна (Mobile Friendly Theme), Google ја исклучува од системот за пребарување, со што Вашата страна нема да може да се пронаоѓа на мобилните уреди.
Доменот е идентитет на секоја веб-страна. Секоја страна приклучена на интернет се идентификува преку сопствен домен и наставка која прикажува од каде потекнува доменот (.mk и ,com.mk се наставки за Македонски домени) 
Домен е името на интернет страницата и претставува низа од карактери за идентификација што опфаќа поле на административна автономија, авторитет или контрола на Интернет, базирано на системот за именување на домени.
Хостинг е место на сервер каде што е поставена интернет страницата. Тој сервер нуди повеќе функционалности и е постојано прикачен на интернет, со што интернет страницата е 24 часа онлајн.

Називот на доменот се состои од најмалку 1 до најмногу 63 знаци, првиот и последниот знак не може да биде знакот „-“(тире).

Содржина јазол изработен посебно, како на пример страната За Нас, Контакт и слично кој содржат текстови, видеа, галерии, ПДФ и др... една страна.
Што подразбира 1 содржина:
  • Текст (А4 формат, односно 1800 карактери = 1 содржина)
  • Производ (2 слики и текст А5 формат, односно 900 карактери) = 1 содржина
  • ПДФ документ до 20 MB = 1 содржина
  • Галерија до 20 слики = 1 содржина
  • Категорија = 1 содржина
  • Блок = 1 содржина
  • Мапа = 1 содржина
  • Контакт = 1 содржина
  • Мапа со 1 локација = 1 содржина
Тема е изгледот на Вашата веб-страна. Одбраната тема може да се menuva во текот на изработката на веб-страната.
За изгледот на веб-страната, поставеност на блокови, одбирање на бои, ќе бидеме во контакт се до договарање на конечниот изглед на веб-страната кој ќе биде ОДОБРЕН од Ваша страна.
Исто така, темите имаат мобилна подршка (Mobile Friendly Theme) наменета за уреди како што се: персонални компјутери, мобилни уреди и таблети.
Изборот на тема е важен и за брзината на страната.
Дали пакетите може да се променат од помал во поголем пакет и обратно?
Секој пакет може да се промени во било кое време од помал во поголем по Ваше барање, но не и обратно.

Outlook express

Сите емаил адреси имаат  IMAP и POP3 подршка, односно примање и праќање на пораки преку Outlook express.
 

Редиректирање на емаил адреси.

Погледнете го приказот доле и ќе видите дека секоја адреса отворена во системот може да биде редиректирана до било која друга емаил адреса. Емаил адресите обично се редиректираат до веќе познатите прелистувачи како Gmail, Ymail Hotmail Live и други.
Долу на сликата е приказ како може емаил адреса да бидее редиректирана:
Во овој приказ info@makdomen.mk е редиректиран на 3 (три) различни емаил адреси и тоа:
  1. mario@mario.mk